Voorwaarden

Artikel 1. Voorwaarden Play&Gold

 

Dit reglement legt de voorwaarden vast van de Play&Gold-acties, georganiseerd door Proximus nv. Deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en er onvoorwaardelijk mee in te stemmen. Geen enkele betwisting zal in aanmerking worden genomen. Het reglement is beschikbaar op www.playandgold.be.

 

Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden

 

2.1   Play&Gold is voorbehouden voor actieve klanten van Pay&Go (die zich voor 3/3/2022 aangemeld hebben in Play&Gold) en is niet toegankelijk voor klanten met een abonnement of een partnerkaart.

 

2.2   Klanten jonger dan 18 jaar moeten de toestemming van hun ouders hebben om aan de actie deel te nemen. Als een minderjarige deelneemt, gaat Proximus ervan uit dat deze de toestemming heeft van zijn ouders. Als de minderjarige de toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk moment de deelname aan de wedstrijd of de toekenning van een bonus/prijs ontzegd worden.

 

2.3   De actie ‘Play&Gold’ is beperkt tot het Belgische grondgebied en tot natuurlijke personen die inwoner zijn van België.

 

2.4   Klanten kunnen spelcode ontvangen tot 2/6/2022. Alle geactiveerde graafbeurten (schoppen) en Piratapult-tickets kunnen nog tot 1/7 gespeeld worden. Goudstukken inruilen kan nog tot 31/08/2022.

 

2.5   Proximus kan op elk moment een persoon van de deelname aan de wedstrijd uitsluiten, in geval 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake is van misbruik (bijvoorbeeld deelnames d.m.v. een script, …), misleiding of deelname ter kwader trouw.

 

 

Artikel 3. Geschenkencatalogus en goudstukken

 

3.1   Goudstukken kunnen ingeruild worden voor geschenken of geschonken worden aan een andere deelnemer. 

 

3.2   De geschenkencatalogus kan door de klant op de website geraadpleegd worden nadat hij zich via de startpagina heeft ingelogd met zijn persoonlijke code en gsm-nummer of via de app.

 

3.3   Sommige geschenken, zoals sms’en en belminuten, zullen steeds in de lijst voorkomen. Andere geschenken hebben een gelimiteerde oplage en zullen beschikbaar zijn zolang de voorraad strekt.

 

3.4   Elk geschenk is onderworpen aan zijn eigen specifieke voorwaarden (geldigheid, minimum aankoopbedrag, …). De klant kan deze voorwaarden raadplegen alvorens hij een keuze maakt door op het geschenk, waarover hij meer informatie wenst, te klikken. Eventuele bijkomende informatie zal in de bevestigingsmail worden verstrekt.

 

3.5   Goudstukken kunnen in geen geval omgeruild worden in speciën.

 

3.6   Proximus kan op elk moment het aantal goudstukken dat nodig is om een welbepaald geschenk te verkrijgen, wijzigen; nieuwe geschenken aan de geschenkencatalogus toevoegen of eruit verwijderen.

 

3.7   Klanten kunnen ervoor kiezen om hun goudstukken in te ruilen of deze op te sparen voor later. Een klant kan op elk moment toegang krijgen tot de geschenkcatalogus om de geschenken te raadplegen tot en met 31/08/2022.

 

 

 

Artikel 4. Identificatie

 

4.1   De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de gegevens die deze laatste meedeelt.

 

4.2   Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de identificatie van een deelnemer onmogelijk is, omdat deze laatste foutieve of onvolledige gegevens meedeelt.

 

4.3   Het gebruik van valse gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

 

4.4   Deelnemers aanvaarden uitdrukkelijk dat hun naam gepubliceerd kan worden in geval van winst, zonder dat dit recht geeft op enige andere vergoeding dan de prijs.

 

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 

5.1   Proximus is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de acties.

 

5.2   Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van de bonus en/of prijs. De winnaar moet zich in dat geval richten tot de producent van de bonus en/of prijs.

 

5.3   Proximus is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies of andere) bij het eventueel versturen van bonussen/prijzen. Fysieke bonussen en/of prijzen die tijdens het transport beschadigd werden, dienen bij de levering geweigerd te worden. De beschadigingen dienen binnen de 48 uur aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden op het gratis nummer 6000.

 

5.4   Indien de gewonnen bonus en/of prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, film of evenement, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

 

5.5   Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien de Play&Gold-actie gewijzigd, opgeschort of geannuleerd dient te worden, wegens overmacht of redenen buiten haar wil.

 

5.6   Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook of in geval van communicatieproblemen.

 

5.7   Deelname aan de actie houdt de aanvaarding in van de eigenschappen van het internet, meer bepaald wat het technisch vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij raadpleging, vraagstelling, overdracht van informatie, onderbrekingsrisico’s en, algemener, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en transmissie op het internet, het ontbreken van beveiliging van sommige gegevens tegen eventuele ontvreemding en de risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. Er kan geen enkele klacht bij Proximus worden ingediend betreffende die beperkingen.

 

5.8   Beschadigingen en defecten die normaal niet bij de levering te constateren vallen, dienen binnen 8 weken, volgend op de leveringsdatum, aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden. De klachten zijn slechts ontvankelijk voor zover de betwiste producten zich nog in dezelfde staat bevinden als op het ogenblik van de levering. Er zal geen gevolg worden gegeven aan klachten over slechts geringe afwijkingen of onvermijdelijke fouten, hetzij normaal of technisch, die verband houden met de kwaliteit, de kleur, het gewicht of het afwerkingsniveau van de artikelen.

 

5.9   De prijzen zullen enkel gewaarborgd zijn tijdens de periode en binnen de perken van de waarborg verstrekt door de fabrikant. Materiële defecten, alsook constructie- en/of montagefouten die tijdens deze periode geconstateerd worden en die redelijkerwijs niet tijdens de eerste periode van 8 weken volgend op de datum van de bestelling te constateren vielen, dienen onmiddellijk aan de klantendienst van Proximus gemeld te worden en in elk geval vóór het einde van de waarborgperiode. Indien een klacht gegrond blijkt, zal Proximus de geleverde artikelen of de defecte stukken zonder verdere schadeloosstelling vervangen of herstellen.

 

5.10   Vragen betreffende niet-geleverde fysieke prijzen worden pas in aanmerking genomen als de maximale leveringstermijn van 6 weken verstreken is. Na een termijn van 10 weken volgend op de ontvangst van de bevestiging dat de prijs gewonnen werd, zullen er betreffende de niet-levering van de prijs geen klachten van de klant meer in aanmerking genomen worden.

 

Artikel 6. Privacy

 

Gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemers aan Proximus worden doorgegeven worden bewaard in de databank van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). Alle gegevens worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van van de wedstrijd en informatie- of promotiecampagnes betreffende producten en diensten van Proximus. Deelnemers kunnen de klantendienst contacteren indien zij gratis hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen informatie meer wensen te ontvangen.

 

 

Artikel 7. Toezicht en beslissingen

 

7.1           Proximus houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.

 

7.2           Er worden in geen geval mondelinge, noch schriftelijke inlichtingen verstrekt.

 

 

7.3           Klachten in verband met deze wedstrijd moeten ten laatste binnen 30 werkdagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: Proximus nv, Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.

 

7.4           Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

 

Alle rechten voorbehouden, Proximus NV, 07/2022.